Verlaagd BTW-tarief bij sloop en heropbouw van huurwoningen

Met ingang van 1 januari 2024 werd de regeling afbraak-heropbouw in de 32 steden (zgn. stadskankers) afgeschaft. Deze regeling liet bouwheren toe om privé-woningen (cf. eengezinswoningen, appartementen, studentenwoningen, …) te bouwen met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%  voor eigen gebruik of met het oog op de verhuur. Deze bepaling bevatte geen beperking naar de maximale bewoonbare oppervlakte van de woning en gold zowel voor privé-bouwheren als voor beroepsoprichters/institutionele investeerders. 

Gezien de onaangekondigde afschaffing van deze succesvolle maatregel haaks staat op de uitdagingen van de vastgoedsector (cf. realiseren van betaalbare woningen, green deal, …) én de regering slechts een overgangsregeling van 1 jaar voor lopende projecten voorzag werd, in nauwe samenwerking met een aantal investeerders, een overleg opgestart met het kabinet van de Minister van Financiën. De bedoeling van dat overleg was om de Minister te wijzen op het negatief effect van de afschaffing voor de gehele samenleving en te zoeken naar oplossingen/alternatieven.

De Minister van Financiën heeft op 20 maart 2024 binnen de regering een politiek akkoord bereikt over een nieuwe maatregel die het verlaagd btw-tarief voor de bouw van huurwoningen opnieuw mogelijk maakt. De regeling, die nog goedgekeurd moet worden in het Parlement, zal enerzijds ruimer zijn omdat ze niet beperkt is tot de 32 steden (nu geldig over het gehele Belgische grondgebied) doch anderzijds beperkter omdat ze gekoppeld is aan het voldoen van drie sociale voorwaarden, met name:

  • de woning moet een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m² hebben;
  • de huurder dient er zijn hoofdverblijfplaats te hebben (cf. verplichte registratie huur)
  • de bouwheer moet minstens 15 jaar lang verhuren aan één of opeenvolgende huurders die er hun hoofdverblijfplaats vestigen.
Toelichting

De beoogde uitbreiding komt tegemoet aan de bezorgdheid van de sector en biedt opportuniteiten. Door de afschaffing van de regeling 32 steden werd de sector immers geconfronteerd met een extra btw-kost die niet kan verhaald worden op de huurders, waardoor diverse projecten financieel niet meer haalbaar waren en het aanbod aan nieuwe (energiezuinige), betaalbare huurwoningen zou dalen. De nieuwe maatregel zal toelaten om het aanbod aan huurwoningen te vergroten voor huurders die geen toegang hebben tot sociale woningen en (voorlopig) geen woning kunnen kopen

Tijdens het overleg met de Minister is tevens gevraagd om de regeling afbraak-heropbouw voor investeerders te verduidelijken en/of uit breiden en het verlaagd btw-tarief ook mogelijk te maken voor de zgn. budgethuur of geconventioneerde huur, coöperatieve woonvormen, … en andere vormen met een sociaal karakter. Ook deze uitbreiding/verduidelijking is opgenomen in de tekst van het akkoord.

Met betrekking tot de voorwaarde van de maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m² zal voor de berekening verwezen worden naar de bestaande administratieve commentaren en werd een extra bevestiging gevraagd naar de toepassing van de uitbreiding op meergezinswoningen. Wat de verplichting tot 15 jarige verhuur betreft licht de regeling toe dat dit moet blijken uit de intentie van de investeerder en dat er een correctie dient te gebeuren van het genoten btw-voordeel indien die voorwaarde niet langer voldaan wordt (cf. correctie a rato van 1/15e van de niet betaalde btw per resterend jaar van de 15-jarige termijn). 

OIP
BIV logo

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.
Onderworpen aan de deontolische code van het BIV.

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 515 516 - Nick Vervoort
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV.
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)